Κorina Κreţu:Οι δήμοι να επικεντρωθούν σε επενδύσεις μικρής κλίμακας, ισχυρής εδαφικής συνοχής και εγκαίρως παραδοτέες

Κorina Κreţu: Επίτροπος αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική

Απόλυτη προτεραιότητα, είναι, Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, για την καλύτερη δυνατή χρήση των αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος της Ελλάδας,  τόνισε σε μήνυμά της, στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, η Επίτροπος αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική Corina Creţu .
Αναφερόμενη στα 18 προγράμματα  πολιτικής συνοχής, που άνοιξαν το δρόμο για επενδύσεις ύψους περίπου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, είπε πως η κατανομή  θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ελλάδας να βγει από την κρίση, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης
Η  νέα γενιά των προγραμμάτων, σημείωσε ακόμη, χρειάζεται  σοβαρή προσέγγιση, σαφή αναγνώριση των αναγκών, των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
Οι φορείς υλοποίησης των έργων πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν το ύψος των συνολικών κονδυλίων που χορηγούνται σε κάθε έργο, με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή του στην επίτευξη των γενικών στόχων του κάθε προγράμματος.
Εύλογος στόχος για τους δήμους είναι,να επικεντρωθούν σε μικρής κλίμακας επενδύσεις, με ισχυρή εδαφική διάσταση, εγκαίρως παραδοτέες, οικονομικά αποδοτικές, με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής και της ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών .
Ταυτόχρονα οι συνέργειες μεταξύ των ταμείων, των προγραμμάτων και των θεσμών καθώς και η συνεργασία μεταξύ δήμων , εντός και εκτός Ελλάδος, μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα στοχευμένες  παρεμβάσεις.
Η κα C. Cretu, είπε ακόμη ότι περιφέρειες και δήμοι μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τα Ταμεία της Ε.Ε, βασίζοντας την επιλογή προγραμμάτων, στις ειδικευμένες έξυπνες περιφερειακές στρατηγικές, που προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη , υπολογίζοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους.
Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, έκανε ειδική μνεία στον αποφασιστικό ρόλο των δήμων για την προώθηση των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, είτε από μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους δήμους ή τις αντίστοιχες περιφερειακές αρχές. Μπορούν να παίξουν ρόλο που θα διευκολύνει τις τοπικές επιχειρήσεις παρέχοντας τις δομές φιλοξενίας για το ξεκίνημά τους, αλλά επίσης να γίνουν πάροχοι και χρήστες των τοπικά παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ανάπτυξη των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης που παρέχονται προς τους πολίτες).
Η C. Cretu, αναφέρθηκε  και στις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης από την περίοδο 2007-2013, σημειώνοντας ότι, οι δήμοι θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, τα προγράμματα για τα οποία είναι υπεύθυνοι ολοκληρώνονται και είναι λειτουργικά πριν το τέλος τους έτους, παραμένοντας σε επαφή με  τη διαχειριστική αρχή για να επιλύσουν εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα.
Ως  χαρακτηριστική περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης, ανέφερε αυτή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, «τομέας στον οποίο η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική». «Σε αντίθεση με την παρούσα κρίσιμη κατάσταση, πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν γρήγορα και κάθε παράγοντας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του : περιορισμός του όγκου των αποβλήτων και βελτίωση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης, σε συνάρτηση με την ΕΕ 2020, δεν περιλαμβάνει μονάχα την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, αλλά επιπλέον την προσεκτική διαμόρφωση επιβλεπόμενων προγραμμάτων ανακύκλωσης, συστηματικές εκστρατείες και ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Όπως και στα άλλα Κράτη Μέλη, τα στερεά απόβλητα θα πρέπει κατά βάση να αντιμετωπισθούν ως μία ευκαιρία για την προώθηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας».
Αναφερόμενη στην περιπλοκότητα του νομικού και διοικητικού πλαισίου που διέπει τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων,  είπε ότι είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που μειώνει το δυναμικό ανάπτυξης της Ελλάδας. «Έχει ήδη ξεκινήσει μία διαδικασία απλοποίησης και κωδικοποίησης του, στην οποία οι δήμοι θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά. Όταν εντοπίσετε προβλήματα ή βήματα που δείχνουν να μην έχουν χρησιμότητα, τότε καλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους εκπροσώπους σας ή τις διαχειριστικές αρχές ή το Υπουργείο Οικονομίας και να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις για απλοποίηση.»
Ιδιαίτερη προσοχή, τέλος, συνέστησε στην απόδοση ασφαλούς οικονομικής διαχείρισης, στοιχείο που αποτελεί θεμέλιο λίθο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων. «Είναι ουσιώδες όπως η εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέσα πρόληψης και εντοπισμού της απάτης στο επίπεδο των δημοτικών προγραμμάτων. Είναι επίσης σημαντικό για τους δήμους να συνεργάζονται με τις διαχειριστικές αρχές, καθώς και με τις περιφερειακές και εθνικές αρχές για να εξαλείψουν αυτό το φαινόμενο».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου