Υπό τροποποίηση η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.


Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία τροποποίησης της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Η Οδηγία προσαρμόζεται στους στόχους νέων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και με την τροποποίηση τίθεται ο στόχος για το 2030 να καταλήγει στην υγειονομική ταφή μόνο το 10% των στερεών αποβλήτων ενώ το υπόλοιπο 90% να αξιοποιείται με τις δράσεις της ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, παραγωγής ενέργειας κ.ο.κ. 
Το ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ δημοσιεύσει την πρόταση για την νέα τροποποιητική Οδηγία.

Βρυξέλλες, 2.12.2015
COM(2015) 594 final
2015/0274(COD)
Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1.1Γενικό πλαίσιο
Η οικονομία της Ένωσης χάνει επί του παρόντος σημαντική ποσότητα πιθανών δευτερογενών πρώτων υλών που βρίσκονται σε ροές αποβλήτων. Το 2013 η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. τόνους εκ των οποίων 1,6 δισεκατομμύρια τόνοι δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν και, κατά συνέπεια, χάθηκαν για την ευρωπαϊκή οικονομία. Εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν 600 εκατομμύρια τόνοι επιπλέον. Για παράδειγμα, ένα μικρό ποσοστό (43 %) μόνο των αστικών αποβλήτων που παρήχθησαν στην Ένωση υποβλήθηκε σε ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο κατέληξε σε χώρους υγειονομικής ταφής (31 %) ή αποτεφρώθηκε (26 %). Κατά συνέπεια, η ΕΕ χάνει σημαντικές ευκαιρίες να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων και να δημιουργήσει μια πιο κυκλική οικονομία.
Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, η Ένωση αντιμετωπίζει επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το 2011 έξι κράτη μέλη απόθεσαν σε χώρους υγειονομικής ταφής λιγότερο από το 3 % των αστικών αποβλήτων τους, 18 κράτη μέλη περισσότερο από το 50 % και ορισμένα κράτη μέλη περισσότερο από το 90 %. Αυτή η ανομοιογενής κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως.
Οι προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EK για τα απόβλητα 1, της οδηγίας 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 2, της οδηγίας 1999/31/EΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 3 , της οδηγίας 2000/53/EΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 4 , της οδηγίας 2006/66/EΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 5 και της οδηγίας 2012/19/EΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 6 αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει επίσης ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κάλυψη του κενού – Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία».


1.2Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης
Οι πρόσφατες τάσεις υποδηλώνουν ότι είναι δυνατóν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων και ότι μπορούν να αποκομιστούν σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και την κάλυψη του κενού σε μια κυκλική οικονομία.
Οι νομικά δεσμευτικοί στόχοι στη νομοθεσία της ΕΕ περί αποβλήτων αποτέλεσαν καθοριστική κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, για την ενθάρρυνση της καινοτομίας όσον αφορά την ανακύκλωση, για τον περιορισμό της χρήσης της υγειονομικής ταφής και για τη δημιουργία κινήτρων με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η εξέλιξη της πολιτικής σχετικά με τα απόβλητα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη: αειφόρο ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, άμεση εξοικονόμηση πόρων που συνδέονται με τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και ένα καλύτερο περιβάλλον.
Η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ανταποκρίνεται στη νομική υποχρέωση επανεξέτασης των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων στην εν λόγω οδηγία. Οι προτάσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και τροποποιούν τις έξι οδηγίες που αναφέρονται ανωτέρω βασίζονται εν μέρει στην πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2014 και απέσυρε στη συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2014. Είναι σύμφωνες με τους στόχους του χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη 7  και του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 8 , συμπεριλαμβανομένων της πλήρους εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων 9 σε όλα τα κράτη μέλη, της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων σε απόλυτους αριθμούς και κατά κεφαλή, της διασφάλισης ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και της χρήσης των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος, αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την Ένωση. Επίσης, συμβάλλουν στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τις πρώτες ύλες 10 και καλύπτουν την ανάγκη πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων τροφίμων. Επιπλέον, οι εν λόγω προτάσεις απλουστεύουν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται και στις έξι οδηγίες.

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1Μελέτες
Οι προτάσεις και η συνοδευτική εκτίμηση επιπτώσεων αξιολογούν τις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τις πτυχές της σχέσης κόστους-οφέλους που συνδέονται με την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα. Εκπονήθηκε συμπληρωματική εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να αναλυθούν οι πιθανές επιπτώσεις των πρόσθετων παραλλαγών των βασικών επιλογών πολιτικής που ορίζονται στην εκτίμηση επιπτώσεων.
2.2Εσωτερικές διαβουλεύσεις
Εντός της Επιτροπής, η διευθύνουσα ομάδα εκτίμησης επιπτώσεων απαρτιζόμενη από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC, και ESTAT παρακολουθούσε την εκπόνηση των νομοθετικών προτάσεων.
2.3Εξωτερικές διαβουλεύσεις
Η Επιτροπή εκπόνησε ενδεικτικό κατάλογο των θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν, και οι πρώτες συνεντεύξεις με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2013. Τον Ιούνιο του 2013 άρχισε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα για τις διαβουλεύσεις, η οποία έληξε τον Σεπτέμβριο του 2013. Υποβλήθηκαν 670 απαντήσεις, αριθμός που εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του κοινού σχετικά με την κατάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων στην ΕΕ και τις υψηλές προσδοκίες για την ανάληψη δράσης από την ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ειδική διαβούλευση με τα κράτη μέλη πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2015, καθώς και ευρύτερη διαβούλευση σχετικά με την κυκλική οικονομία.
2.4Εκτίμηση επιπτώσεων
Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και η σχετική σύνοψη δημοσιεύτηκαν μαζί με την πρόταση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014 11 . Η εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία παραμένει σε ισχύ ως η κύρια βάση ανάλυσης για τις αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις, αξιολογεί τις κυριότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών πολιτικής για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ. Αξιολογούνται διάφορα επίπεδα φιλοδοξίας, τα οποία συγκρίνονται με το «σενάριο αναφοράς», προκειμένου να προσδιοριστούν τα πλέον κατάλληλα μέσα και οι στόχοι παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση των οφελών.
Στις 8 Απριλίου 2014 η επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων, προβαίνοντας παράλληλα σε ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση της έκθεσης. Η επιτροπή ζήτησε να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ορισμός του προβλήματος και η ανάγκη για νέους μεσοπρόθεσμους στόχους, να ενισχυθούν τα επιχειρήματα υπέρ της απαγόρευσης της ταφής από την άποψη της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και υπέρ ενιαίων στόχων για όλα τα κράτη μέλη, και να εξηγηθεί λεπτομερέστερα ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση οι διαφορετικές επιδόσεις των κρατών μελών.
Η εκτίμηση επιπτώσεων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ένας συνδυασμός επιλογών θα αποφέρει τα ακόλουθα οφέλη:
–μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις μικρές εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις, απλούστευση και βελτίωση της εφαρμογής, μεταξύ άλλων με τη διατήρηση στόχων που είναι «κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό»·
–δημιουργία θέσεων εργασίας – τουλάχιστον 170.000 άμεσες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έως το 2035, οι περισσότερες από τις οποίες είναι αδύνατον να μετακινηθούν εκτός της ΕΕ·
–μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου –άνω των 600 εκατ. τόνων αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσαν να αποφευχθούν μεταξύ των ετών 2015 και 2035·
–θετικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, καθώς και στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ (βελτίωση των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την πρόσβαση στις πρώτες ύλες)·
–εκ νέου διοχέτευση δευτερογενών πρώτων υλών στην οικονομία της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές πρώτων υλών.
Μαζί με τη νομοθετική πρόταση εκδόθηκε αναλυτικό σημείωμα προς συμπλήρωση της εκτίμησης επιπτώσεων. Στο εν λόγω σημείωμα αναλύθηκαν ορισμένες πρόσθετες και εναλλακτικές επιλογές, με σκοπό να ληφθούν καλύτερα υπόψη τα διάφορα σημεία εκκίνησης κάθε κράτους μέλους.3.ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης
Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων για την τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα είναι τα ακόλουθα:
–εναρμόνιση των ορισμών·
–αύξηση του στόχου για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων στο 65 % έως το 2030·
–αύξηση των στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας και την απλούστευση της δέσμης στόχων·
–σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων στο 10 % έως το 2030·
–μεγαλύτερη εναρμόνιση και απλούστευση του νομικού πλαισίου για τα υποπροϊόντα και αποχαρακτηρισμός αποβλήτων·
–νέα μέτρα για την προώθηση της πρόληψης, ακόμη και για τα απορρίμματα τροφίμων, και της επαναχρησιμοποίησης·
–καθιέρωση ελάχιστων συνθηκών λειτουργίας για τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών·
–δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους στόχους ανακύκλωσης·
–απλούστευση και εκσυγχρονισμός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων·
–προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις.

3.2Νομική βάση και δικαίωμα δράσης
Οι προτάσεις τροποποιούν έξι οδηγίες με αντικείμενο τη διαχείριση διαφορετικών αποβλήτων. Οι προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ, της οδηγίας 1999/31/EΚ, της οδηγίας 2000/53/EΚ, της οδηγίας 2006/66/EΚ και της οδηγίας 2012/19/EΕ βασίζονται στο άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ενώ η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/EΚ βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.
Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ορίζει ως στόχο το 50 % για την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση οικιακών και παρόμοιων αποβλήτων και ως στόχο το 70 % για την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις έως το 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο, η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει τους εν λόγω στόχους με σκοπό να τους ενισχύσει, αν κρινόταν αναγκαίο, και να εξετάσει τη θέσπιση στόχων για άλλες κατηγορίες αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της θέσπισης των στόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο γ), η Επιτροπή έπρεπε να καθορίσει, έως τα τέλη του 2014, στόχους για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την αποσύνδεση για το 2020, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης, αν κρινόταν αναγκαίο, της αναθεώρησης των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, στην πρώτη έκθεση που υποβάλλεται έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή έπρεπε να αξιολογήσει μια σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων προγράμματα ευθύνης των παραγωγών για ειδικές ροές αποβλήτων, στόχους, δείκτες και μέτρα που σχετίζονται με την ανακύκλωση, καθώς και δραστηριότητες ανάκτησης υλικών και ενέργειας που μπορεί να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4.
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ ορίζει τρεις στόχους για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής και απαγορεύει την υγειονομική ταφή ορισμένων ροών αποβλήτων. Το αργότερο έως τις 16 Ιουλίου 2016 τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπληρώσουν τον τελευταίο στόχο για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, ο στόχος αυτός έπρεπε να επανεξεταστεί έως τις 16 Ιουλίου 2014, με σκοπό την επιβεβαίωση ή την τροποποίησή του, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και υπό το πρίσμα της πρακτικής πείρας που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων στόχων.
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ καθορίζει στόχους για την ανάκτηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, καθορίζονται κάθε πέντε έτη, με βάση την πρακτική πείρα που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη και τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας και των τεχνικών αξιολόγησης, όπως οι αξιολογήσεις κύκλου ζωής και οι αναλύσεις κόστους-οφέλους.

3.3Αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας
Οι προτάσεις είναι σύμφωνες με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιορίζονται στην τροποποίηση των οδηγιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη θέσπιση κοινών στόχων, αφήνοντας, παράλληλα, στα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφασίσουν τις ακριβείς μεθόδους εφαρμογής.

3.4Επεξηγηματικά έγγραφα
Η Επιτροπή θεωρεί ότι έγγραφα που εξηγούν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο είναι απαραίτητα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω μεταφορά.
Η νομοθεσία για τα απόβλητα σε πολλές περιπτώσεις μεταφέρεται με έναν ιδιαίτερα αποκεντρωμένο τρόπο στα κράτη μέλη, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό ή σε τοπικό επίπεδο και με πολλαπλές νομικές πράξεις, ανάλογα με τη διοικητική διάρθρωση κάθε κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, κατά τη μεταφορά των τροποποιημένων οδηγιών τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουν ευρύ φάσμα νομοθετικών πράξεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι προτάσεις τροποποιούν έξι διαφορετικές οδηγίες για τα απόβλητα και επηρεάζουν σημαντικό αριθμό νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων τη συνολική τροποποίηση των στόχων που περιέχονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, στην οδηγία 1999/31/ΕΚ και στην οδηγία 94/62/ΕΚ και την απλούστευση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και της οδηγίας2012/19/ΕΕ. Πρόκειται για περίπλοκη αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει ορισμένες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Οι αναθεωρημένοι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων που περιέχονται στις τροποποιημένες οδηγίες είναι διασυνδεδεμένοι και θα πρέπει να μεταφερθούν με προσοχή στην εθνική νομοθεσία και, στη συνέχεια, να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.
Οι προτεινόμενες διατάξεις θα επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων ενδιαφερόμενων μερών στα κράτη μέλη και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Η πλήρης και ορθή μεταφορά της νέας νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο είναι σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της (δηλαδή η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, η αύξηση της αποδοτικής χρησιμοποίησης των πόρων και η διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η αποφυγή των εμποδίων στο εμπόριο και του περιορισμού του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ).
Η απαίτηση παροχής επεξηγηματικών εγγράφων ενδέχεται να δημιουργήσει επιπλέον διοικητικό φόρτο για ορισμένα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα επεξηγηματικά έγγραφα είναι αναγκαία για την αποτελεσματική επαλήθευση της πλήρους και ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η οποία έχει ουσιώδη σημασία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, και δεν υπάρχουν λιγότερο επαχθή μέτρα που να επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση. Επιπλέον, τα επεξηγηματικά έγγραφα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του διοικητικού φόρτου για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης από την Επιτροπή· χωρίς αυτά θα απαιτούνταν σημαντικοί πόροι και πολυάριθμες επαφές με τις εθνικές αρχές, έτσι ώστε να παρακολουθούνται οι μέθοδοι της μεταφοράς σε όλα τα κράτη μέλη.
Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να συνοδεύσουν την κοινοποίηση των μέτρων τους για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα, στα οποία να εξηγούν τη σχέση των διατάξεων των οδηγιών που τροποποιούν τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα με τα αντίστοιχα μέρη των εθνικών πράξεων μεταφοράς.
3.5Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής
Οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής και οι αντίστοιχες διαδικασίες για την έγκριση των εν λόγω πράξεων καθορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 και 22 του άρθρου 1 της πρότασης σχετικά με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, στις παραγράφους 4, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 1 της πρότασης σχετικά με την οδηγία 94/62/ΕΚ, στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 της πρότασης σχετικά με την οδηγία 1999/31/ΕΚ καθώς και στις τροπολογίες που προτείνονται στα άρθρα 1 και 3 της πρότασης σχετικά με τις οδηγίες 2000/53/ΕΚ και 2012/19/ΕΕ.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι προτάσεις δεν θα έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, δεν συνοδεύονται από το δημοσιονομικό δελτίο που προβλέπεται στο άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού [κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου].
2015/0274 (COD)


Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 12 ,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 13 ,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1)Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και την προώθηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας.
2)Οι στόχοι που παρατίθενται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου 14 για τον καθορισμό περιορισμών της υγειονομικής ταφής θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες 15 με τη μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.
3)Για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι καθορίζονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και για να καταστεί δυνατή η σωστή παρακολούθηση, τα αστικά απόβλητα θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), βάσει του οποίου τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει στοιχεία επί σειρά ετών.
4)Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 .
5)Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε χωριστή συλλογή (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, χαρτί, βιολογικά απόβλητα). Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα της ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης των υπολειμματικών αποβλήτων που προέρχονται από χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών για την υγειονομική ταφή.
6)Τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους χώρους υγειονομικής ταφής των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω περιορισμοί για την υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
7)Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο καθορισμός στόχων για τη μείωση της υγειονομικής ταφής θα διευκολύνει περαιτέρω τη χωριστή συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων και την αποφυγή του εγκλωβισμού των δυνητικά ανακυκλώσιμων υλών στο κάτω μέρος της ιεράρχησης των αποβλήτων.
8)Μια σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Η μείωση αυτή θα πρέπει να αποφύγει τη δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής ποιότητας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία των υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας καθώς και για να διασφαλιστεί ο συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών και των επενδύσεων που χρειάζονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη που μπορούν να λάβουν παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.
9)Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για να προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων.
10)Οι εκθέσεις εφαρμογής που εκπονούνται από τα κράτη μέλη ανά τριετία δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, ενώ δημιουργούν περιττό διοικητικό φόρτο. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τις εκθέσεις αυτές, και, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλουν ετησίως τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.
11)Τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την αξιολόγηση από την Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών.
12)Για να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί η οδηγία 1999/31/ΕΚ, ιδίως με στόχο την προσαρμογή των παραρτημάτων της στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, η εξουσία έκδοσης πράξεων όσον αφορά το άρθρο 16. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η διενέργεια από την Επιτροπή κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και καταρτίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων θα πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, όσον αφορά το παράρτημα II, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές και τις γενικές διαδικασίες για τα κριτήρια δοκιμών και αποδοχής, όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Εξάλλου, συγκεκριμένα κριτήρια και μέθοδοι δοκιμών και συναφείς οριακές τιμές θα πρέπει να καθοριστούν για κάθε κατηγορία χώρων υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένων, εάν απαιτείται, συγκεκριμένων τύπων χώρων υγειονομικής ταφής στα πλαίσια καθεμίας κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας εναποθήκευσης. Οι προτάσεις για την τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και ανάλυσης σε σχέση με τα παραρτήματα θα πρέπει να εξετάζονται για έγκριση από την Επιτροπή, κατά περίπτωση, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
13)Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 3, το παράρτημα Ι παράγραφος 3.5 και το παράρτημα ΙΙ παράγραφος 5. Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 .
14)Συνεπώς, η οδηγία 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
15)Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα 18 , τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει να συνοδεύουν, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων που λαμβάνουν για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα τα οποία επεξηγούν τη σχέση μεταξύ των επιμέρους στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης κρίνει ότι είναι δικαιολογημένη η διαβίβαση των εγγράφων αυτών.
16)Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ένωση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην προστασία, στη διαφύλαξη και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η οδηγία 1999/31/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) ισχύουν οι ορισμοί «απόβλητα», «αστικά απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «παραγωγός αποβλήτων», «κάτοχος αποβλήτων», «διαχείριση αποβλήτων», «χωριστή συλλογή» «ανάκτηση», «ανακύκλωση» και «διάθεση», που παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)·
(*) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»·
β) τα στοιχεία β), γ), δ) και ιδ) απαλείφονται·
2) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2 απαλείφεται η ακόλουθη φράση:
«Δύο έτη πριν από την αναφερόμενη στο στοιχείο γ) ημερομηνία το Συμβούλιο επανεξετάζει τον ανωτέρω στόχο, με βάση έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές εμπειρίες που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά την επιδίωξη των στόχων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), η οποία συνοδεύεται, , αν είναι σκόπιμο, από πρόταση που αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ή στην τροποποίηση αυτού του στόχου, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.»
β) στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):
«στ)    τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.»·
γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5, 6 και 7:
«5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται.
6. Για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία μπορεί να παραταθεί κατά πέντε επιπλέον έτη η προθεσμία για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειώσει έως το 2030 την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 20 % της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται.
Η κοινοποίηση συνοδεύεται από σχέδιο εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους στόχους πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεών τους.
7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό τη μείωσή του και τη θέσπιση περιορισμών για την υγειονομική ταφή των μη επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των αστικών αποβλήτων. Προς τον σκοπό αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη από πρόταση.»·
3) εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 5α:
«Άρθρο 5α
Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης
1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, συντάσσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 το αργότερο τρία έτη πριν από κάθε προθεσμία που προβλέπεται στις εν λόγω διατάξεις.
2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α)    εκτίμηση της επίτευξης των στόχων από κάθε κράτος μέλος·
β)    κατάλογο των κρατών μελών που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους εντός των αντίστοιχων προθεσμιών, μαζί με τις κατάλληλες συστάσεις για τα οικεία κράτη μέλη.»·
4) στο άρθρο 6 στοιχείο α) προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας.»·
5) στο άρθρο 11 παράγραφος 2 απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο.
6) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 15
Υποβολή στοιχείων
1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 5 για κάθε ημερολογιακό έτος. Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η πρώτη υποβολή καλύπτει τα στοιχεία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [enter year of transposition of this Directive + 1 year] έως την 31η Δεκεμβρίου [enter year of transposition of this Directive + 1 year].
2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 έως την 1η Ιανουαρίου 2025.
3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.
4. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Η έκθεση αυτή αξιολογεί την οργάνωση της συλλογής των στοιχείων, τις πηγές των στοιχείων και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στα κράτη μέλη, καθώς και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα και τη συνέπεια των εν λόγω στοιχείων. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση καταρτίζεται ανά τριετία.
5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση του μορφοτύπου διαβίβασης των στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.»·
7) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 16
Τροποποίηση των παραρτημάτων
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17α για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.»·
8) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 17
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»·
9) εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 17α:
«Άρθρο 17α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [enter date of entry into force of this Directive].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·
10) στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 απαλείφεται το πρώτο εδάφιο.
Άρθρο 2
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες,
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                           Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Πρόεδρος(1) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(2) Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
(3) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).
(4) Οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34-43).
(5) Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου.2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/EΟΚ, (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1-14).
(6) Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38-71).
(7) COM(2011) 571.
(8) Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
(9) Η ιεράρχηση των αποβλήτων δίνει περισσότερο βάρος στην πρόληψη και αμέσως μετά στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση πριν από την ανάκτηση ενέργειας και την τελική διάθεση, που περιλαμβάνει την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας.
(10) COM(2008) 699 και COM(2014) 297.
(11) COM(2014) 397.
(12) ΕΕ C της , σ. .
(13) ΕΕ C της , σ. .
(14) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).
(15) COM(2008)699 και COM(2014)297.
(16) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(18) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου