ΚΕΔΕ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Οι θέσεις της Α’ Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο

Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η Χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, είναι αναγκαίο να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και βασικός πυλώνας της νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της Χώρας.
Για να επιτευχθεί η αλλαγή αυτή , η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας θεωρεί αναγκαία τη διεύρυνση της Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες. Είναι μονόδρομος η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί ο Δήμος :
 ο φορέας ενός νέου αναπτυξιακού προγραμματισμού, προκειμένου να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 καθώς και ο φορέας παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με έμφαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω , είναι απαραίτητο
  • να ενισχυθούν τα οικονομικά των Δήμων και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα Αναπτυξιακά Προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά
  • να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας την ευκαιρία της Συνταγματικής Αναθεώρησης
  •  να διασφαλιστούν οι μηχανισμοί και οι πόροι που θα καταστήσουν τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού βασικούς μοχλούς για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
  •  να δοθεί στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ουσιαστικές αρμοδιότητες στα ζητήματα που αφορούν τη χωροταξία, την πολεοδομία και το περιβάλλον.[3]

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
α) Σύστημα αξιολόγησης δομών και υπαλλήλων:

Ο Ν.4250/2014 (74Α ) προβλέπει μεταξύ άλλων στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρα 20-32 την αξιολόγηση του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών …. κ.λπ.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι αντίθετη σε αυτό, αρκεί η αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού των δήμων αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο που θα αναβαθμίσει σημαντικά τη Διοίκηση αλλά και τις παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες.
Χρειάζεται όμως η αξιολόγηση να εφαρμοσθεί με επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο, με επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και κυρίως με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ώστε να μην απαξιωθεί ο θεσμός.
Ειδικότερα, για τους Ο.Τ.Α. πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που διέπουν την Τ.Α., να έχουν συνταχθεί Ο.Ε.Υ., να υπάρχει περιγραφή θέσης και καθηκόντων χωρίς βέβαια την συγκριτική αξιολόγηση με προκαθορισμένα ποσοστά, διαδικασία η οποία θεωρείται αυθαίρετη και ενδεχομένως αντισυνταγματική (σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής).
β) Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων:
Ο ίδιος νόμος στο άρθρο 42 προβλέπει τον επανέλεγχο μετατροπής των συμβάσεων αορίστου χρόνου με διαφορετικά κριτήρια. Εννοείται ότι για την αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο αυτονόητο δικαίωμα, αλλά και καθήκον ο έλεγχος νομιμότητας από την Πολιτεία σε κάθε πράξη και σε κάθε θεσμό που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς και η δημόσια λογοδοσία προς τους πολίτες και προς την Πολιτεία. Διαφάνεια παντού, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς προσκόμματα, χωρίς στεγανά.
Δεν είναι δυνατό όμως να γίνεται κατά τον επανέλεγχο, επανακαθορισμός των κριτηρίων πρόσληψης, που καθορίστηκαν και εφαρμόστηκαν με βάση τις διατάξεις μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά το χρονικό διάστημα που αυτές έγιναν.
Είναι αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν ευθύνη για ενέργειες αρμοδίων οργάνων για τη μετατροπή συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποστούν δέκα πέντε χρόνια μετά, τις όποιες συνέπειες.
γ) Μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου των ΑΜΕΑ σε αορίστου χρόνου:
Όπως έγινε η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου με προηγούμενους νόμους σε φορείς και επιχειρήσεις, ζητάμε να προχωρήσει η διαδικασία, με νομοθετική ρύθμιση μετατροπής και των συμβάσεων των ΑΜΕΑ στα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. όπου οι ανωτέρω υπηρετούν (Έχει ήδη ζητηθεί από την ΚΕΔΕ).[4]

2. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
α) Επαναπρόσληψη σχολικών φυλάκων:
Στην ήδη εξαγγελθείσα επαναπρόσληψη είναι απαραίτητο να επαναπροσδιορισθεί ο τίτλος του Κλάδου «σε φύλακες», να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές τους και να επανέλθει η απαιτούμενη χρηματοδότηση.
β) Υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα:
Ζητάμε ενημέρωση για το τι σχεδιάζει το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση όμως η άρση της διαθεσιμότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τους πόρους που αφαιρέθηκαν από τους Κ.Α.Π.
γ) Δημοτική Αστυνομία:
Ζητάμε ενημέρωση για το τι σχεδιάζει το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι επιθυμούν την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας υπό την προϋπόθεση της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την πρώτη στιγμή αντέδρασε στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την άνθηση του παραεμπορίου και τη δημιουργία σωρείας προβλημάτων και την απώλεια εσόδων στους αστικούς Δήμους.
Σημειώνεται ότι μετά την κατάργηση των υπηρεσιών των σχολικών φυλάκων και της Δημοτικής Αστυνομίας, αφαιρέθηκε από τους Κ.Α.Π. των Ο.Τ.Α. το ποσό των 96.000.000 €.

3. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
α) Προγραμματισμός προσλήψεων:
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμη καμία ενέργεια για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, είναι φανερό ότι θα προκύψουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και ειδικότερα:
 Σε προσωπικό των ευαίσθητων υπηρεσιών (που έτσι κι αλλιώς είναι έκτακτες οι ανάγκες), όπως η καθαριότητα γενικά, η λειτουργία των δομών των Δήμων (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, «Βοήθεια στο σπίτι», Προγράμματα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, στα Δημοτικά Ωδεία, στα Αθλητικά Κέντρα.
 Σε τεχνικό προσωπικό, όπως μηχανικοί, οδηγοί, τεχνικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας κ.λπ.
 Επίσης σε προσωπικό, ιδιαίτερα για τους καλοκαιρινούς μήνες, καθαριότητας των ακτών, δασοπυρόσβεσης, ναυαγοσωστών, κ.λπ.[5]
Είναι ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία προγραμματισμού για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού, είτε μόνιμου (με την άρση της ισχύουσας απαγόρευσης) είτε συμβάσεις μίσθωσης έργου και ορισμένου χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα οι Δήμοι διαχρονικά ζητούν την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 205 Ν.3584/2007 (143 Α), καθώς και για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών (Παιδικοί Σταθμοί, Ωδεία, κ.λπ.), συμβασιούχων αμιγώς αμειβόμενων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών, να μην απαιτείται ούτε Κ.Υ.Α., ούτε ΠΥΣ, αλλά να αρκεί η απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Εσωτερικών. Εννοείται ότι για όλες τις προσλήψεις αυτές θα έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση στους οικείους προϋπολογισμούς.
Τονίζουμε ότι είναι αναγκαίο να επεκταθεί το χρονικό διάστημα των δίμηνων συμβάσεων, που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις, σε εξάμηνες.
β) Ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ:
Ζητούμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού όσων απασχολούνται στους Ο.Τ.Α. με προσωρινούς πίνακες από τις προκηρύξεις των θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αυτοδιοίκησης.
γ) Νησιωτικοί και Ορεινοί Δήμοι:
Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) και την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α., καθώς και την συνταξιοδότηση ικανού αριθμού υπαλλήλων, η λειτουργία πολλών Ο.Τ.Α. καθίσταται προβληματική για όλους τους Δήμους, ιδιαίτερα όμως το πρόβλημα αυτό επιτείνεται στους νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους στους οποίους, ναι μεν δεν ισχύει η αναστολή των προσλήψεων, αλλά υπάρχει αδυναμία κάλυψης των θέσεων, λόγω της απροθυμίας παραμονής του προσωπικού στις περιοχές αυτές.
Προτείνουμε ιδιαίτερα για τους Δήμους αυτούς:
  •  Μεγάλη αύξηση της μοριοδότησης της εντοπιότητας και για το μόνιμο και για το εποχιακό προσωπικό
  • Την επέκταση των δίμηνων συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού σε εξάμηνες.

δ) Αποσπάσεις – Μετατάξεις:
Για αποσπάσεις – μετατάξεις υπαλλήλων από Δήμο σε Δήμο:
Σήμερα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.3584/2007 (143 Α) αντίστοιχα, η δε διαδικασία απαιτεί εκτός από την αίτηση του υπαλλήλου, αποφάσεις των δύο οργάνων που είναι αρμόδιοι προς διορισμό, αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κατά περίπτωση αρμόδιου [6] Υπουργού και απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΥΣ κατά το άρθρο 68 του Ν.4002/2011 και ΦΕΚ για τις μετατάξεις).
Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας απαιτεί από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μήνες. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρείται χαλάρωση στις υπηρεσίες και υποτονική προσφορά εργασίας από τον υπάλληλο. Προτείνεται η απλούστευση της διαδικασίας, ώστε να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο Δημάρχων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Σύνταξη νέου Κώδικα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
  •  Ζητάμε θέσπιση νέου σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων) που θα δίνει έμφαση πρωτίστως στον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης.
  • Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων – Συνεργασία με την ΚΕΔΕ σε ό,τι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  •  Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
  • Εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ κατά τη σύνταξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 2014-2020
Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020,  ζητούμε μια ειδική συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα της χρηματοδότησης ενός Προγράμματος Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων.

Της συνάντησης αυτής θα χρειαστεί μια τεχνική προεργασία των αρμόδιων στελεχών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου