Πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες

Ο στόχος 11 της νέας Ατζέντας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη που ενέκρινε η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ.

Οι πόλεις είναι κέντρα για τις ιδέες, το εμπόριο, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την παραγωγικότητα, την κοινωνική ανάπτυξη και πολλά άλλα. Στην καλύτερη περίπτωση τους, οι πόλεις δίνουν  τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ευημερήσουν κοινωνικά και οικονομικά.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για να υπάρξουν οι πόλεις με έναν τρόπο που να συνεχίζει να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευημερία, χωρίς  το στράγγισμα γης και των πόρων. Στις κοινές αστικές προκλήσεις περιλαμβάνονται η συμφόρηση, η έλλειψη κεφαλαίων για την παροχή βασικών υπηρεσιών, η έλλειψη επαρκούς στέγασης και της μείωσης των υποδομών.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μπορούν να ξεπεραστούν  με τρόπους που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να ευδοκιμούν και να αναπτύσσονται, βελτιώνοντας παράλληλα τη χρήση των πόρων και τη μείωση της ρύπανσης και της φτώχειας. Το μέλλον που θέλουμε περιλαμβάνει πόλεις με ευκαιρίες για όλους, με πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, την ενέργεια, τη στέγαση στις  μεταφορές και σε άλλα.
 ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.       Μέχρι το 2030,διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες και αναβάθμιση των παραγκουπόλεων

2.       Μέχρι το 2030, πρόσβαση σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και βιώσιμα συστήματα μεταφορών για όλους, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ιδίως με την επέκταση των δημόσιων μεταφορών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και των ηλικιωμένων
3.       Μέχρι το 2030, να ενισχυθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστικοποίηση και η ικανότητα για μία συμμετοχική, ολοκληρωμένη και αειφόρο σχεδιασμό ανθρώπινη εγκατάσταση και  διαχείριση σε όλες τις χώρες
4.       Ενίσχυση των προσπαθειών για τη διαφύλαξη και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του κόσμου
5.       Μέχρι το 2030, να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμό των ατόμων που πλήττονται και ουσιαστικά να μειωθούν οι άμεσες οικονομικές απώλειες σε σχέση με το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που προκαλείται από καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών σχετίζονται με το νερό, με έμφαση στην προστασία των φτωχών και των ανθρώπων σε ευάλωτες καταστάσεις
6.       Μέχρι το 2030, μείωση των αρνητικών κατά κεφαλήν περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πόλεων, μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των δημοτικών και άλλων αποβλήτων
7.       Μέχρι το 2030, παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτή σε πράσινο και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
8.       Υποστήριξη των θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού
9.       Μέχρι το 2020, να αυξηθεί σημαντικά ο  αριθμός των πόλεων και των οικισμών που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές  και σχέδια για την ένταξη, την αποδοτικότητα των πόρων, τον  μετριασμό  και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές, και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν, σύμφωνα με το Πλαίσιο Σεντάι για την Μείωση του κινδύνου των Καταστροφών  2015-2030, ολιστική διαχείριση του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα
10.   Υποστήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, στην οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων που χρησιμοποιούν τοπικά υλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου