ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ "ΕΥΡΩΠΗ 2020"

Η παντελής έλλειψη συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη στρατηγική της ΕΕ (στρατηγική «Ευρώπη 2020»), είναι αυτή που υποσκάπτει την οικονομική ανάπτυξη, διαπιστώνεται στη «Δήλωση της Αθήνας», που αποτελεί το μεταρρυθμιστικό σχέδιο επτά σημείων της Επιτροπής των Περιφερειών, που παρουσιάσθηκε σήμερα κατά την 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων.
Στην πολιτική τοποθέτηση, που συνιστά η «Δήλωση της Αθήνας», η Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει την προσέγγισή της και να διαφοροποιήσει την πορεία της, όσον αφορά στην ανάμειξη των τοπικών και περιφερειακών Αρχών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολο να τηρήσει την υπόσχεσή της για την επίτευξη μιας «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας έως το 2020».
Τα επτά σημεία της «Δήλωσης της Αθήνας» είναι τα εξής:

1. Προσθήκη της εδαφικής διάστασης στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», διότι αν και παρέχεται ένα πλαίσιο δράσης, ωστόσο παραβλέπονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών. Απαιτείται, λοιπόν, να τεθούν στόχοι διαφοροποιημένοι σε συνάρτηση με την εκάστοτε εδαφική περιοχή.
2. Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων βάσει εταιρικής σχέσης, διότι σήμερα η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών Αρχών στην προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων είναι περιορισμένη. Ζητείται μεν η γνώμη τους, αλλά δεν αντιμετωπίζονται ως εταίροι.
3. Καθιέρωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ως πάγιας προσέγγισης, ώστε να είναι δυνατός ο συντονισμός μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Αυτό, σημειώνεται, είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή.
4. Συνδυασμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με πραγματικά μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ώστε η διαδικασία συντονισμού των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών-μελών να ευθυγραμμισθεί περισσότερο με τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη συνακόλουθη ανάγκη μακροπρόθεσμων επενδύσεων.
5. Χρήση των πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός των εφαρμοζόμενων πολιτικών και να αποτελέσουν μοχλό για τη βελτίωση του συντονισμού των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
6. Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και εξασφάλιση ποιοτικότερων δαπανών. Ζητείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέργειες μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, ώστε να υπάρξουν περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα. Ζητείται, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενισχύσει περισσότερο τη στήριξή της προς τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές. Σκόπιμη κρίνεται, επίσης, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, μέσω καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων και η βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων δαπανών, προκειμένου να είναι οι δημόσιες επενδύσεις πιο αποτελεσματικές.

7. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ζητείται να υπάρξει υποστήριξη από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη στη συγκριτική αξιολόγηση, την ανταλλαγή εμπειριών, την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των περιφερειών και των πόλεων, κάνοντας χρήση των διαφόρων μέσων της ΕΕ, όπως τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μιας Πλατφόρμας Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα για την υποστήριξη της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου