Οι αλλαγές που φέρνει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» στη συγκρότηση των Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων Με τρεις κάλπες οι αυτοδιοικητικές εκλογές!!!
Αλλαγές στους Δήμους

Με το νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών η συγκρότηση των Συνδυασμών Υποψηφίων και συνακόλουθα των Δημοτικών Παρατάξεων καθώς και η εκλογή των οργάνων της δημοτικής αποκέντρωσης διαχωρίζονται πλήρως. Δηλαδή, ενώ με το ισχύον σύστημα κάθε συνδυασμός Υποψηφίου Δημάρχου έπρεπε να περιλαμβάνει στην δήλωση τον Υποψήφιο Δήμαρχο, τους Υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Υποψηφίους Σύμβουλους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και του Υποψηφίου Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ» η δήλωση των Υποψηφίων για τα όργανα του Δήμου είναι διαφορετική από τη δήλωση των Υποψηφίων για τις Κοινότητες (όπως πλέον θα αποκαλούνται όλες οι μονάδες δημοτικής αποκέντρωσης (Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες). Συνεπώς στην Δήλωση του Συνδυασμού αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υποψηφίου Δημάρχου και των Υποψηφίων Συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια (δημοτική ενότητα) και με αλφαβητική σειρά των εκλογικών περιφερειών.
Για τις Κοινότητες άνω των 500 κατοίκων καταστρώνεται εκλογή με συνδυασμούς υποψηφίων οι οποίοι καταρτίζονται και κατατίθενται με κοινή δήλωση των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού ο οποίος είναι ξεχωριστός ή μπορεί να είναι ξεχωριστός από τον συνδυασμό Υποψηφίου Δημάρχου. Συνεπώς μία παράταξη μπορεί να έχει συνδυασμούς τόσο στο Δήμο όσο και στις Κοινότητες αλλά οι δεύτεροι δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση συνδυασμού Υποψηφίου Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να συγκροτηθεί και συνδυασμός μόνο για την Κοινότητα χωρίς να συνδέεται με δημοτική παράταξη υποψηφίου Δημάρχου
Είναι προφανές αλλά ορίζεται και ρητά ότι η εκλογή γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη. Δηλαδή σε κάθε εκλογικό κέντρο θα έχουμε κάλπες: μία για τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, μία για το Κοινοτικό Συμβούλιο και μία για τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Για τις Κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων η εκλογή των υποψηφίων Προέδρων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, δηλαδή κάθε υποψήφιος Πρόεδρος μπορεί να καταθέσει υποψηφιότητα και όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο επί του οποίου ο εκλογέας εκφράζει με σταυρό προτίμησης την επιλογή του. Και εδώ έχουμε ξεχωριστή κάλπη.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μπορεί να συγκροτηθεί συνδυασμός Υποψηφίου Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων ακόμη και σε μία μόνο εκλογική περιφέρεια εφόσον δεν απαιτείται συμπλήρωση του συνδυασμού σε ελάχιστο αριθμό εκλογικών περιφερειών όπως ισχύει σήμερα. Έτσι πέραν των συνδυασμών που θα έχουν εκπροσώπηση σε όλες ή στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες (δημοτικές ενότητες) μπορεί να συγκροτηθούν και συνδυασμού μικρής εμβέλειας ή ακόμη και καθαρά  «τοπικοί συνδυασμοί» ανά δημοτική ενότητα. Η δυνατότητα αυτή θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τους δύο πρώτους συνδυασμούς αφού επιτρέπει την πολυδιάσπαση και την ανάδειξη τοπικιστικών ή άλλων ομάδων που θα διεκδικήσουν εκπροσώπηση εφόσον επιτύχουν να περάσουν το  δημοτικό εκλογικό  μέτρο, το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου αυξανόμενου κατά 1 (μέθοδος του +1). Εάν μάλιστα επικρατήσουν τοπικιστικές τάσεις σε δημοτικές ενότητες εκτός της έδρας του Δήμου τότε η πολυδιάσπαση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και η διαμόρφωση της πλειοψηφίας θα καθίσταται περισσότερο επισφαλής και ασταθής.
Ως προς τους  Συμβούλους και Προέδρους των Κοινοτήτων η δυνατότητα συγκρότησης ξεχωριστών συνδυασμών αναγκάζει τους Υποψηφίους Δημάρχους να μπορούν να επιδιώκουν τη συνεργασία και περισσοτέρων του ενός συνδυασμών ανά Κοινότητα αν και το πιθανότερο είναι να προσπαθούν να συγκροτούν φιλικούς συνδυασμούς ή να έχουν υποψηφίους προέδρους σε όλες τις Κοινότητες. Αυτοί όμως θα κινούνται πιο ελεύθερα σε σχέση με το σημερινό σύστημα του ενιαίου συνδυασμού από τον Υποψήφιο Δήμαρχο έως τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.
Σε όλους τους συνδυασμούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και Υποψηφίων Συμβούλων Κοινότητας απαιτείται συμμετοχή έως 40% υποψηφίων του ιδίου φύλου

Αλλαγές στις Περιφέρειες

Στις περιφέρειες καταργείται η εκλογή Αντιπεριφερειάρχη στις περιφερειακές ενότητες από κοινού με τον Περιφερειάρχη. Ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης θα ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ελεύθερα μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην περιφερειακή ενότητα.
Έτσι κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει: Τον υποψήφιο Περιφερειάρχη και τους Υποψηφίους Περιφερειακούς Συμβούλους κάθε περιφερειακής ενότητας με τη αλφαβητική σειρά των περιφερειακών ενοτήτων.
Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 121 του ν.3852/2010 η οποία όριζε ότι «ο συνδυασμός δηλώνεται νόμιμα όταν περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας» καταργείται και δεν προκύπτει σαφώς πλέον ότι πρέπει οπωσδήποτε οι συνδυασμοί να έχουν τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων σε κάθε περιφερειακή ενότητα γεγονός ασφαλώς που εφόσον τελικά ισχύσει έτσι θα εντείνει την πολυδιάσπαση και την ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών τοπικισμών.
Σε όλους τους συνδυασμούς απαιτείται συμμετοχή έως 40% υποψηφίων του ιδίου φύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου