Υποχρεωτική η εντός ενός μηνός μεταβίβαση των επιχορηγήσεων για τα λειτουργικά των Σχολείων από τον Δήμο στις Σχολικές Επιτροπές

Η ΠΡΑΞΗ 269/2015 ΚΛΙΜ. ΤΜ.7 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την Πράξη 269/2015 του Κλιμακίου του 7ου Τμήματος αποφάνθηκε ότι ο Δήμος έχει υποχρεώσει να μεταβιβάζει στις οικείες Σχολικές Επιτροπές εντός μηνός από την αποδοχή τις πιστώσεις για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων. Η μη τήρηση της προθεσμίας δεν καθιστά μη νόμιμη την εκπρόθεσμη μεταβίβαση μπορεί όμως να συνιστά παράβαση καθήκοντος για τα αρμόδια όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Το ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ δημοσιεύει αυτούσια την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πράξη 269/2015 Κλιμ. Τμ. 7 - Συνοπτική περιγραφή

Θεσμοθετήθηκε η ειδικότερη υποχρέωση της διάθεσης ποσοστού ύψους 9% των προερχόμενων από τον Φ.Ε.Φ.Ν.Π. πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές κάθε δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της εδαφικής του περιφέρειας, και δη εντός ορισμένης προθεσμίας (το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής). Ορίστηκε, επίσης, ότι η μη τήρηση της ως άνω προθεσμίας δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της μεταβιβασθείσας προς το δήμο πίστωσης και μεταφορά της στον προϋπολογισμό της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας, προκειμένου από αυτήν πλέον, καθ’ υποκατάσταση του δήμου, να διατεθεί για τον ίδιο σκοπό. Ενόσω, πάντως, τέτοια ανακλητική απόφαση δεν έχει εκδοθεί, η προοριζόμενη για τις Σχολικές Επιτροπές πίστωση παραμένει στο δήμο, ως έσοδο αυτού, τυχόν δε ανάλωση της συγκεκριμένης πίστωσης για τη διενέργεια άλλων δαπανών του δήμου προκαλεί έλλειμμα στη διαχείριση του τελευταίου, σε αποκατάσταση του οποίου ευθύνονται τα δημοτικά όργανα που συνέπραξαν στην κατά τα ανωτέρω μη νόμιμη διάθεσή της. Δύναται, όμως, ενόψει του ειδικού προορισμού της πίστωσης να μεταβιβασθεί αυτή και μετά την άπρακτη πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας απόδοσης εκ μέρους του Δήμου του καταναμητέου ανά Σχολική Επιτροπή ποσού, μη αποκλειομένης, πάντως, στην περίπτωση αυτή της αναζήτησης ευθυνών από τα όργανα του Δήμου λόγω παράβασης της αρχής της οικονομικότητας, που επιβάλλει την έγκαιρη διάθεση και χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου μέσων για την υλοποίηση των κρατικών πολιτικών, ή της αποκατάστασης της όποιας ζημίας προκαλείται σε βάρος της Σχολικής Επιτροπής εξαιτίας της καθυστέρησης απόδοσης. Νόμιμες δαπάνες.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΑΞΗ 269/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλο και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Χρυσούλα Μιχαλάκη (εισηγήτρια).
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 8 και 9, οικονομικού έτους 2014, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ως άνω Δήμου.
Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

και

Έλαβε υπόψη
Την 76/3.4.2015 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντώνιου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει προβεί στην προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 ανάκληση της επιχορήγησης.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ  με την 1/2015 πράξη της αρνήθηκε τη θεώρηση των 8 και 9, οικονομικού  έτους 2015, χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 24.028,72 και 1.051,26 ευρώ, αντίστοιχα, τα οποία εκδόθηκαν υπέρ των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στην καταβολή μέρους της κρατικής επιχορήγησης οικονομικού έτους 2014. Ως αιτιολογία της άρνησής της η Επίτροπος προέβαλε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.3320/2005 (Α΄ 48) οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται σε απόδοση των πιστώσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄ 101) στις σχολικές επιτροπές εντός μηνός από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής, και ως εκ τούτου οι επίμαχες δαπάνες μη νομίμως εκκαθαρίστηκαν εντός του οικονομικού έτους 2015, αφού η Δ΄ κατανομή των πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έγινε  με την 42646/4.10.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο δε Δήμος αποδέχθηκε, με την 352/27.11.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ποσό που αναλογεί στις Σχολικές Επιτροπές της χωρικής αρμοδιότητας του. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 11.721/12.3.2015 έγγραφο των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομικών Υπηρεσιών, επανυπέβαλε τα χρηματικά εντάλματα στην Επίτροπο ζητώντας τη θεώρηση αυτών για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο επανυποβολής. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στη μη θεώρηση των ενταλμάτων, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 23.3.2015 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 «Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Α΄ 52).
II. Α1. Στο άρθρο 25 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Τα τακτικά έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από: α) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους, β) τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, γ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,   δ) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, ε) τοπικά δυνητικά τέλη. 2. Τα έκτακτα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από: α) δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, β) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και γ) κάθε άλλη πηγή (…)». Περαιτέρω, το άρθρο 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) ορίζει ότι: «1.Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό ... των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3%  των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού (...) 3. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α` αυτής, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων, ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων (...) 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ` έτος ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών, καθώς και λειτουργικών και   λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, όπως επίσης τα κριτήρια και η    διαδικασία κατανομής τους, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών εκάστου. Στα χαρακτηριστικά αυτά συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων (...)» Συναφώς δε προς τα ανωτέρω, η παράγραφος 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), όπως ισχύει, ορίζει ότι: «α) (…) β) Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατίθεται το 9% των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 προς αυτούς, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων. Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (…)», ενώ, αναφορικά  με το ίδιο ζήτημα, στο άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 48) ορίζεται ότι: «Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού υποχρεούνται να αποδίδουν τις πιστώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (…) όπως ισχύει, στις σχολικές επιτροπές (…) χωρικής αρμοδιότητάς τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση που δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την πίστωση που του αναλογεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτή ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μεταφέρεται στον Προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να διατεθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στις σχολικές επιτροπές (…), στις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούσες πιστώσεις από τους αρμόδιους δήμους ή κοινότητες».
2. Περαιτέρω, στο άρθρο 243 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Α΄ 114), ορίζεται ότι: «1. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Σχολικές Επιτροπές", οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει (...) 4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση       έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους (...)». Επακολούθησε ο ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), στο άρθρο 103 του οποίου ορίζεται  ότι: «1. (...)  2. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά (...) Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (...) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών,      την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια (...)». Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η 8440/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318), με την οποία ορίζεται ότι: «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων (....)  Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α`) "Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων", όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 "περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου" και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού (...) Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται: α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) (...)». Εξάλλου, με την παρ. 45 του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (Α΄ 78) ορίστηκε ότι: «α) Στους σχολικούς τροχονόμους του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 2696/1999, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου δήμου, καταβάλλεται από τις       σχολικές επιτροπές αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους. Η αποζημίωση βαρύνει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. οπό τον τακτικό προϋπολογισμό. β) Το ύψος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται  με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων», ενώ με την κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσα 47455/2007 ΚΥΑ, «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων», (Β΄ 1734), ορίστηκε ότι: «1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008, καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του μαθητικού πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου Ο.Τ.Α., αποζημίωση ύψους 176,00 € μηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης τους. Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, οι Ο.Τ.Α. μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόμο ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, χρηματοδοτούνται αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους. Κατ` εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους. 2. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και  κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από αυτό. Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών (...)».
Β. Από το σύνολο των ως άνω διατάξεων συνάγονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Σε εκτέλεση της συνταγματικής επιταγής για τη χρηματοδότηση από το Κράτος της άσκησης, εκ μέρους των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κρατικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταβιβασθεί (άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος), περιελήφθησαν στα έσοδα των δήμων κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (Κ.Α.Π.) που αντιστοιχούν, μεταξύ άλλων, σε ορισμένο ποσοστό από τις συνολικές καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.). Θεσμοθετήθηκε, περαιτέρω, ότι το 1/3 των εσόδων που προέρχονται από το Φ.Ε.Φ.Ν.Π. διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. μέσω της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.), ενώ το υπόλοιπο των Κ.Α.Π. (2/3 της προερχόμενης από το Φ.Ε.Φ.Ν.Π. επιχορήγησης, Φ.Π.Α., Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) προορίζεται για τις εν γένει ανάγκες των δήμων. Θεσμοθετήθηκε, όμως, η ειδικότερη υποχρέωση της διάθεσης ποσοστού ύψους 9% των προερχόμενων από τον Φ.Ε.Φ.Ν.Π. πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές κάθε δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της εδαφικής του περιφέρειας, και δη εντός ορισμένης προθεσμίας. Ορίστηκε, επίσης, ότι η μη τήρηση της ως άνω προθεσμίας δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της μεταβιβασθείσας προς το δήμο πίστωσης και μεταφορά της στον προϋπολογισμό της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας, προκειμένου από αυτήν πλέον, καθ’ υποκατάσταση του δήμου (βλ. την εισηγητική έκθεση του ν. 3320/2005), να διατεθεί για τον ίδιο σκοπό. Ενόσω, πάντως, τέτοια ανακλητική απόφαση δεν έχει εκδοθεί, η προοριζόμενη για τις Σχολικές Επιτροπές πίστωση παραμένει στο δήμο, ως έσοδο αυτού, τυχόν δε ανάλωση της συγκεκριμένης πίστωσης για τη διενέργεια άλλων δαπανών του δήμου προκαλεί έλλειμμα στη διαχείριση του τελευταίου, σε αποκατάσταση του οποίου ευθύνονται τα δημοτικά όργανα που συνέπραξαν στην κατά τα ανωτέρω μη νόμιμη διάθεσή της (ΕΣ 2663/2014). Δύναται, όμως, ενόψει του ειδικού προορισμού της πίστωσης να μεταβιβασθεί αυτή και μετά την άπρακτη πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας απόδοσης εκ μέρους του Δήμου του καταναμητέου ανά Σχολική Επιτροπή ποσού, μη αποκλειομένης, πάντως, στην περίπτωση αυτή της αναζήτησης ευθυνών από τα όργανα του Δήμου λόγω παράβασης της αρχής της οικονομικότητας, που επιβάλλει  την έγκαιρη διάθεση και χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου μέσων για την υλοποίηση των κρατικών πολιτικών, ή της αποκατάστασης της όποιας ζημίας προκαλείται σε βάρος της Σχολικής Επιτροπής εξαιτίας της καθυστέρησης απόδοσης.
IΙΙ. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:
1. Με τις 1677/17.1.2014, 12781/1.4.2014, 27858/23.7.2014 και 42646/4.11.2014 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν,  για το οικονομικό έτος 2014, τα ποσά που επρόκειτο να διατεθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) στους δήμους κάθε Νομού της Χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της εδαφικής περιφέρειάς τους, στα οποία    (ποσά) συμπεριελήφθη και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. Σε εκτέλεση των προαναφερόμενων αποφάσεων, καταβλήθηκε στο Δήμο ΧΧΧ το συνολικό ποσό των 833.864,98 ευρώ, για την εισαγωγή του οποίου στη διαχείριση του Δήμου εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Προβλέφθηκε, επίσης, ότι ποσό 801.425,68 ευρώ καταβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων (άρθρο 55 ν.1946/1991- Κωδικός Εσόδου 0614 του Π/Υ του Δήμου) και 32.439,30 ευρώ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 ν.2817/2000-Κωδικός Εσόδου 0615 του Π/Υ του Δήμου-ποσό 16.195,32 ευρώ/εξάμηνο).
2.  Ειδικότερα, για το ποσό των 216.576,07 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης της Δ΄ κατανομής των ΚΑΠ, με την 12/13.11.2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφασίσθηκε η καταβολή του ποσού των 94.648,08 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ποσού των 96.523,13 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι στο συνολικό ποσό των 216.576,07 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την υλοποίηση του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2014, ποσού 25.080,00 ευρώ, το οποίο αφαιρέθηκε από το μεταβιβαστέο στις Σχολικές Επιτροπές ποσό, χωρίς να διαλαμβάνεται ειδικότερη αιτιολογία. Επακολούθησε, η 14/17.12.2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με την οποία αποφασίσθηκε η συμπλήρωση των ποσών που δικαιούνται οι Σχολικές Επιτροπές από την Δ΄ Κατανομή των ΚΑΠ, συγκεκριμένα  η μεταβίβαση του εναπομείναντος ποσού των 25.079,98 ευρώ ως εξής: ποσό 24.028,72 ευρώ για τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και 1.051,26 ευρώ για τη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Κατόπιν αυτών με την 15/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ψηφίστηκαν οι πιστώσεις για τις δαπάνες από οφειλές παρελθούσης χρήσης, στις οποίες συμπεριελήφθη το προαναφερθέν ποσό των 25.079,98 ευρώ, στη συνέχεια δε εκδόθηκαν υπέρ των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, που αφορούν στην καταβολή του ως άνω ποσού της κρατικής επιχορήγησης οικονομικού έτους 2014, τη θεώρηση των οποίων αρνήθηκε η αρμόδια Επίτροπος για τον αναφερόμενο στην πρώτη σκέψη της παρούσας λόγο. Τέλος, με το έγγραφο επανυποβολής προβάλλεται ότι εκ παραδρομής το αρχικώς μεταβιβαζόμενο ποσό ανήλθε στο ποσό των 191.171,21 ευρώ αντί του ορθού ποσού των 216.576,07 ευρώ. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εσφαλμένα διέλαβε στην 12/2014 απόφασή της ότι το ποσό της αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων ανέρχεται στο ποσό των 25.080,00 ευρώ, δηλαδή στο ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε αυτούς το β΄ εξάμηνο. 
IV. Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν  δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ανεξαρτήτως των λοιπών ευθυνών των οργάνων του Δήμου ένεκα της μη έγκαιρης διάθεσης των Κ.Α.Π. προς τις Σχολικές Επιτροπές, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι νόμιμες. Και τούτο διότι,  αφενός, νόμιμο έρεισμα για την έκδοση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων είναι η απόδοση του συνολικού ποσού που έχει εγγραφεί στις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον ειδικό σκοπό της λειτουργίας των σχολείων που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου ΧΧΧ, αφετέρου δεν προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία ότι έχει εκδοθεί ανακλητική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αντίθετη άλλωστε εκδοχή θα οδηγούσε σε αδυναμία των Σχολικών Επιτροπών να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η καταβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων αποζημιώσεων στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους. Εντούτοις, δοθέντος ότι σχετικά με την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ των προϋπολογισθέντων-καταβληθέντων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ποσών και των αντίστοιχων ποσών που σύμφωνα με το έγγραφο επανυποβολής των χρηματικών ενταλμάτων πρέπει να καταβληθούν στα πρόσωπα αυτά, το Κλιμάκιο επισημαίνει ότι η νομιμότητα, των σχετικών αποζημιώσεων (αριθμός απασχολούμενων τροχονόμων - ύψος αποζημίωσης) θα ελεχθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου των λογαριασμών των Σχολικών Επιτροπών.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι νόμιμες και ως εκ τούτου αυτά πρέπει να θεωρηθούν.
Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 8 και 9, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ ποσού 24.028,72 και 1.051,26 ευρώ αντίστοιχα πρέπει να θεωρηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου