Χάρτης για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην ΕυρώπηΠΡΟΟΙΜΙΟ
Επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες είναι επιμερισμένες μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, αναγνωρίζουμε την ανάγκη ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ για την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη. Κανένα επίπεδο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει μόνο του στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Μπορούμε να λύσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα των πολιτών με καλύτερη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ για  την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας.
Υποστηρίζουμε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρώπη, ως «αρχή που συνίσταται στη συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και τη σύμπραξη που γίνεται πράξη χάρη σε μια λειτουργική και θεσμοποιημένη συνεργασία κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στην προσπάθεια αυτή, σεβόμαστε πλήρως την ισότητα της νομιμοποίησης και των ευθυνών κάθε επιπέδου, καθώς και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.
Έχοντας επίγνωση της ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ μας και στοχεύοντας πάντα σε περισσότερη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης μιας καινοτόμου και αποδοτικής πολιτικής και διοικητικής συνεργασίας των αρχών μας, με βάση τις ιδιαίτερες αρμοδιότητες και ευθύνες της καθεμίας.
 Ο Χάρτης αυτός, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στη σύνδεση των περιφερειών και των δήμων από όλη την Ευρώπη, προωθώντας ταυτόχρονα την ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με κοινωνικούς φορείς όπως οι κοινωνικοί εταίροι, τα πανεπιστήμια, οι ΜΚΟ και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Σύμφωνα με την αρχή της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, με την οποία προκρίνεται η λήψη αποφάσεων στο πιο αποτελεσματικό επίπεδο και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην από κοινού ανάπτυξη πολιτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.
Πιστεύουμε ότι, ακριβώς μέσω της προσήλωσης στις θεμελιώδεις ΑΞΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα ανακύψουν νέες μορφές ΔΙΑΛΟΓΟΥ και σύμπραξης των δημόσιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ενισχύει τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τον ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ και την ΚΟΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ για την επίτευξη εύστοχα επιλεγμένων λύσεων.
Μπορούμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε την ποικιλομορφία της Ευρώπης σαν κινητήρια δύναμη για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των περιοχών μας. Μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας, δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και να παρέχουμε ποιοτικές και ευπρόσιτες δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες που εκπροσωπούμε.
Η ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ μας βοηθά να αλληλοδιδασκόμαστε, να πειραματιζόμαστε με καινοτόμες πολιτικές λύσεις, να ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ και να αναπτύσσουμε περαιτέρω τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της. Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συμβάλλει στη βαθύτερη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ των περιοχών μας, πέραν των διοικητικών εμποδίων που ορθώνονται στην εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και πολιτικών και των γεωγραφικών συνόρων που μας χωρίζουν.
ΤΙΤΛΟΣ 1: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τις βασικές διαδικασίες εφαρμογής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρώπη, ήτοι:
• Ανάπτυξη μιας ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΧΤΗΣ και ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ διαδικασίας χάραξης των πολιτικών.
• Προώθηση της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ των άμεσα αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθ’ όλη τη διαδικασία χάραξης των πολιτικών, μεταξύ άλλων μέσω των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των θεσμικών φορέων.
• Ενίσχυση της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και προώθηση των ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.
• Τήρηση της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ κατά την χάραξη των πολιτικών.
• Εξασφάλιση της μέγιστης ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
ΤΙΤΛΟΣ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε πραγματικά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση κατά την καθημερινή χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών, μεταξύ άλλων με καινοτόμα και ψηφιακά μέσα. Προς τούτο, οφείλουμε:
• ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ σε όλες τις φάσεις εξέλιξης των πολιτικών.
• ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ στενά με τις άλλες δημόσιες αρχές, πέραν των παραδοσιακών διοικητικών συνόρων, διαδικασιών και εμποδίων.
• ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ εντός των πολιτικών οργάνων και των διοικητικών αρχών μας.
• ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και να επενδύουμε στην καλύτερη κατανόηση των πολιτικών από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης
• ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΔΙΚΤΥΑ των πολιτικών οργάνων και των διοικητικών αρχών μας από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο και αντίστροφα, ενισχύοντας παράλληλα και τη διακρατική συνεργασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου